مامور کلانتری ۱۱ آبادان در جریان درگیری با یک سارق مسلح هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

مامور کلانتری ۱۱ آبادان در جریان درگیری با یک سارق مسلح هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.