حداقل ۶ نفر در بمباران دو خانه در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه و ۳ نفر در خان یونس به شهادت رسیدند.

حداقل ۶ نفر در بمباران دو خانه در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه و ۳ نفر در خان یونس به شهادت رسیدند.