عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌گوید: شنیده‌ام برای ریاست مجلس تصمیم دارند زمان‌بندی کنند؛ یک سال میرسلیم رئیس مجلس می‌شود و به فرض نایب‌رئیس اول قالیباف و نایب‌رئیس دوم حاجی‌بابایی و سال بعد رئیس و نواب رئیس تغییر خواهند کرد….

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌گوید: شنیده‌ام برای ریاست مجلس تصمیم دارند زمان‌بندی کنند؛ یک سال میرسلیم رئیس مجلس می‌شود و به فرض نایب‌رئیس اول قالیباف و نایب‌رئیس دوم حاجی‌بابایی و سال بعد رئیس و نواب رئیس تغییر خواهند کرد.