شناگر تیم ملی گفت: شنا رشته‌ای است که محیط و تمرینات آن نسبت به رشته‌های دیگر که در خشکی هستند، متفاوت است و وقتی از یک شناگر استخر او را می‌گرند، دیگر جایی برای تمرین ندارد….

شناگر تیم ملی گفت: شنا رشته‌ای است که محیط و تمرینات آن نسبت به رشته‌های دیگر که در خشکی هستند، متفاوت است و وقتی از یک شناگر استخر او را می‌گرند، دیگر جایی برای تمرین ندارد.