سالهاست طرح شناسنامه دار کردن مزارع زعفران مطرح اما اجرای آن روی زمین مانده است.

سالهاست طرح شناسنامه دار کردن مزارع زعفران مطرح اما اجرای آن روی زمین مانده است.