ابتلای دو مسافر ایرانی به سویه امیکرون که از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس قصد بازگشت به کشور را داشتند و متاسفانه واکسن نیز دریافت نکرده بودند، به تایید رسید….

ابتلای دو مسافر ایرانی به سویه امیکرون که از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس قصد بازگشت به کشور را داشتند و متاسفانه واکسن نیز دریافت نکرده بودند، به تایید رسید.