۳ مورد ابتلای قطعی به سویه اومیکرون در شهرستان بندر ماهشهر ثبت شد.

۳ مورد ابتلای قطعی به سویه اومیکرون در شهرستان بندر ماهشهر ثبت شد.