اقتصادنیوز: پرونده بازار خودرو نشان دهنده آن است که امروز 10 شهریور 1401 بازار خودرو بدون تغییر بسته شد.

اقتصادنیوز: پرونده بازار خودرو نشان دهنده آن است که امروز 10 شهریور 1401 بازار خودرو بدون تغییر بسته شد.