به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مهمترین چالش در حوزه کودکان در استان‌ها بازماندگی از تحصیل، کودکان فاقد هویت، کودکان دارای سوء‌تغذیه، کودکان کار و کودک آزاری است….

به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مهمترین چالش در حوزه کودکان در استان‌ها بازماندگی از تحصیل، کودکان فاقد هویت، کودکان دارای سوء‌تغذیه، کودکان کار و کودک آزاری است.