مشاور امنیت ملی عراق: بغداد تمام تلاش خود را برای اجرای کامل این توافق نامه به‌کار خواهد گرفت و به هیچ گروه یا کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک عراق برای ایجاد ناامنی در ایران استفاده کند….

مشاور امنیت ملی عراق: بغداد تمام تلاش خود را برای اجرای کامل این توافق نامه به‌کار خواهد گرفت و به هیچ گروه یا کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک عراق برای ایجاد ناامنی در ایران استفاده کند.