شمارش معکوس تا انتخابات ایران فرا رسیده و نامزدهای انتخاباتی در بحبوحه مذاکرات وین در حال جدال با یکدیگر هستند.

شمارش معکوس تا انتخابات ایران فرا رسیده و نامزدهای انتخاباتی در بحبوحه مذاکرات وین در حال جدال با یکدیگر هستند.