شمار قربانیان کرونا در جهان از ۳۶۰ هزار نفر گذشت.

شمار قربانیان کرونا در جهان از ۳۶۰ هزار نفر گذشت.