فرانسه با ثبت بیش از ۴،۰۰۰ قربانی ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در روز چهارشنبه، پس از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و آمریکا چهارمین کشور جهان به لحاظ بیشترین آمار جانباختگان است….

فرانسه با ثبت بیش از ۴،۰۰۰ قربانی ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در روز چهارشنبه، پس از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و آمریکا چهارمین کشور جهان به لحاظ بیشترین آمار جانباختگان است.