مهلت اجرای توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق جهت خلع سلاح تروریست ها در عراق تا ساعت ۲۴ آینده تمام میشود و منطقه از لوث تروریست‌ها پاکسازی خواهد شد ….

مهلت اجرای توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق جهت خلع سلاح تروریست ها در عراق تا ساعت ۲۴ آینده تمام میشود و منطقه از لوث تروریست‌ها پاکسازی خواهد شد .