در شهرستان ملایر ۷۱ نفر برای تصاحب دو کرسی در مجلس یازدهم ثبت نام کرده بودند که پس از بررسی مراجع چهارگانه و شورای نگهبان، ۲۶ نفر وارد این رقابت نفس گیر شدند و سه نفر از این تعداد انصراف دادند….

در شهرستان ملایر ۷۱ نفر برای تصاحب دو کرسی در مجلس یازدهم ثبت نام کرده بودند که پس از بررسی مراجع چهارگانه و شورای نگهبان، ۲۶ نفر وارد این رقابت نفس گیر شدند و سه نفر از این تعداد انصراف دادند.