رکنا: نماینده عالی دولت در آذربایجان‌غربی ضمن بازدید از روند اجرای پروژ‌ه گازرسانی شهر میرآباد سردشت، در جریان آخرین وضعیت این پروژه سخت و پیچیده قرار گرفت….

رکنا: نماینده عالی دولت در آذربایجان‌غربی ضمن بازدید از روند اجرای پروژ‌ه گازرسانی شهر میرآباد سردشت، در جریان آخرین وضعیت این پروژه سخت و پیچیده قرار گرفت.