همزمان با پایان مهلت اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره خبرگان رهبری، آغاز شمارش آرا در ۱۲حوزه انتخابیه خراسان رضوی آغاز شد.

همزمان با پایان مهلت اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره خبرگان رهبری، آغاز شمارش آرا در ۱۲حوزه انتخابیه خراسان رضوی آغاز شد.