منابع خبری از شلیک چند فروند راکت به کابل خبر دادند.

منابع خبری از شلیک چند فروند راکت به کابل خبر دادند.