حوادث رکنا : مرد ثروتمند تهرانی پشت خودرو پسرش به ضرب گلوله به قتل رسید.

حوادث رکنا : مرد ثروتمند تهرانی پشت خودرو پسرش به ضرب گلوله به قتل رسید.