یم اطلاع رسانی شهرداری تهران تصویر او را استوری کرده که با همین ریخت میریم جلسه ستاد اربعین..!

یم اطلاع رسانی شهرداری تهران تصویر او را استوری کرده که با همین ریخت میریم جلسه ستاد اربعین..!