برای حفظ شفافیت و درخشندگی از چاپ گلاسه استفاده می‌شود.

برای حفظ شفافیت و درخشندگی از چاپ گلاسه استفاده می‌شود.