محمود دولت آبادی، نویسنده شناخته شده ایرانی فیلمی از هوشنگ ابتهاج، شاعر نامدار که به تازگی درگذشته است، در اینستاگرام منتشر کرد. در این فیلم، سایه در حال شعرخوانی برای دولت آبادی است….

محمود دولت آبادی، نویسنده شناخته شده ایرانی فیلمی از هوشنگ ابتهاج، شاعر نامدار که به تازگی درگذشته است، در اینستاگرام منتشر کرد. در این فیلم، سایه در حال شعرخوانی برای دولت آبادی است.