مردم کابل امشب علیه پاکستان و در طرفداری از احمدمسعود شعار دادند.

مردم کابل امشب علیه پاکستان و در طرفداری از احمدمسعود شعار دادند.