موضوع «برخورد اصلاح طلبان با دولت سیزدهم، تعامل، تقابل یا سکوت؟ مورد نقد و بررسی افراد مختلف قرار گرفت.

موضوع «برخورد اصلاح طلبان با دولت سیزدهم، تعامل، تقابل یا سکوت؟ مورد نقد و بررسی افراد مختلف قرار گرفت.