حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره اتفاقات اخیر که آن را انتقام ناکام دشمنان از حماسه بزرگ اربعین با اسم رمز گشت ارشاد دانسته بود گفت: جنس آشوب ها ……

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره اتفاقات اخیر که آن را انتقام ناکام دشمنان از حماسه بزرگ اربعین با اسم رمز گشت ارشاد دانسته بود گفت: جنس آشوب ها ...