گروه هکری موسوم به «عصای موسی» (Moses Staff) اعلام کرد که شرکت های مشاوره مالیاتی رژیم صهیونیستی را هک کرده است.

گروه هکری موسوم به «عصای موسی» (Moses Staff) اعلام کرد که شرکت های مشاوره مالیاتی رژیم صهیونیستی را هک کرده است.