شرکت «OpenAI» ابزاری منتشر کرده است که به شما کمک می‌کند تعیین کنید آیا یک متن توسط انسان نوشته شده است یا هوش مصنوعی؛ با این حال، سازنده «ChatGPT» هشدار می‌دهد که این ابزار ممکن است اشتباه کند….

شرکت «OpenAI» ابزاری منتشر کرده است که به شما کمک می‌کند تعیین کنید آیا یک متن توسط انسان نوشته شده است یا هوش مصنوعی؛ با این حال، سازنده «ChatGPT» هشدار می‌دهد که این ابزار ممکن است اشتباه کند.