شرکت بایت دنس روز پنجشنبه اعلام کرد که پیشنهاد این شرکت به شرکت نرم افزاری آمریکایی «اوراکل» برای شراکت در برنامه تیک تاک، در نهایت نیاز به تایید مقامات چینی و آمریکایی دارد….

شرکت بایت دنس روز پنجشنبه اعلام کرد که پیشنهاد این شرکت به شرکت نرم افزاری آمریکایی «اوراکل» برای شراکت در برنامه تیک تاک، در نهایت نیاز به تایید مقامات چینی و آمریکایی دارد.