رکنا: شروع رسمی فعالیت نمایندگان حزب همت در کردستان با اتمام معرفی مسئولین کمیته ها

رکنا: شروع رسمی فعالیت نمایندگان حزب همت در کردستان با اتمام معرفی مسئولین کمیته ها