براساس طرح اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی همه کارمندان، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند….

براساس طرح اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی همه کارمندان، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند.