۲۲۹ سازمان حقوق بشری شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره را محکوم کردند و نیروهای اسرائیلی شروطی را برای دفن جسد ابوعاقله مطرح کردند که از جمله آن بالا نبردن پرچم‌های فلسطین و فریاد نزدن است….

۲۲۹ سازمان حقوق بشری شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره را محکوم کردند و نیروهای اسرائیلی شروطی را برای دفن جسد ابوعاقله مطرح کردند که از جمله آن بالا نبردن پرچم‌های فلسطین و فریاد نزدن است.