معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی از شنبه ۲۹ آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا باید تعهد کتبی بدهند که تا ۱۵ روز دیگر اطلاعات کارکنان رو تکمیل کند….

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی از شنبه ۲۹ آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا باید تعهد کتبی بدهند که تا ۱۵ روز دیگر اطلاعات کارکنان رو تکمیل کند.