وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات لوازم خانگی گفت: وقتی ناترازی از ابعاد کیفی و کمی رفع شود دیگر دلیلی ندارد که واردات محدود شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات لوازم خانگی گفت: وقتی ناترازی از ابعاد کیفی و کمی رفع شود دیگر دلیلی ندارد که واردات محدود شود.