شرط مدیرمدرسه شدن ۵ سال معلمی و ۳ سال معاونت مدرسه است… برای وزیرآموزش و پرورش این شرط حداقلی نباید باشد؟

شرط مدیرمدرسه شدن ۵ سال معلمی و ۳ سال معاونت مدرسه است… برای وزیرآموزش و پرورش این شرط حداقلی نباید باشد؟