فریدون عباسی که از مخالفان سرسخت برجام است در توئیتی نوشت که اگر آمریکا قرار است با ما مذاکره‌ای داشته باشد بایستی در کنار ۵ کشور دیگر بنشیند و همسطح آنها باشد….

فریدون عباسی که از مخالفان سرسخت برجام است در توئیتی نوشت که اگر آمریکا قرار است با ما مذاکره‌ای داشته باشد بایستی در کنار ۵ کشور دیگر بنشیند و همسطح آنها باشد.