شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد که شرط معاف شدن مدارس از پرداخت بهای آب رعایت الگوی مصرف بوده و اگر مدرسه ای، الگوی مصرف را رعایت نکند، موظف به پرداخت هزینه های مربوطه است….

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد که شرط معاف شدن مدارس از پرداخت بهای آب رعایت الگوی مصرف بوده و اگر مدرسه ای، الگوی مصرف را رعایت نکند، موظف به پرداخت هزینه های مربوطه است.