در حالی که زمزمه‌‎ها از پذیرش 50 تا 500 هزار ایرانی در پیاده‌روی اربعین بود، عراق با پذیرش 30 هزار زائرایرانی در ایام اربعین آن هم به صورت هوایی موافقت کرد.

در حالی که زمزمه‌‎ها از پذیرش 50 تا 500 هزار ایرانی در پیاده‌روی اربعین بود، عراق با پذیرش 30 هزار زائرایرانی در ایام اربعین آن هم به صورت هوایی موافقت کرد.