ولیعهد عربستان سعودی گفت: ایران به شکلی جدی در توافق احیای روابط با سعودی رفتار می‌کند و چین خودش میانجیگری بین ما و ایران را انتخاب کرد.

ولیعهد عربستان سعودی گفت: ایران به شکلی جدی در توافق احیای روابط با سعودی رفتار می‌کند و چین خودش میانجیگری بین ما و ایران را انتخاب کرد.