سخنگوی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در خصوص وضعیت تولید واکسن علیه کرونا «کووپارس» گفت: امکان تولید ۱۵ میلیون دوز واکسن را تا پایان سال و ۳۰میلیون در صورت حمایت دولت داریم….

سخنگوی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در خصوص وضعیت تولید واکسن علیه کرونا «کووپارس» گفت: امکان تولید ۱۵ میلیون دوز واکسن را تا پایان سال و ۳۰میلیون در صورت حمایت دولت داریم.