منوچهر متکی گفت: اگر قرار است آمریکایی‌ها به برجام برگردند، طبق گفته سخنگوی وزارت خارجه، باید شرط اصلی ورود به این بازی را بپذیرند.

منوچهر متکی گفت: اگر قرار است آمریکایی‌ها به برجام برگردند، طبق گفته سخنگوی وزارت خارجه، باید شرط اصلی ورود به این بازی را بپذیرند.