نخست وزیر ارمنستان گفت به رسمیت شناختن تمامیت ارضی این کشور در مرزهای شناخته شده بین المللی آن از سوی جمهوری آذربایجان می تواند به دو کشور اجازه دهد معاهده صلح امضا کنند….

نخست وزیر ارمنستان گفت به رسمیت شناختن تمامیت ارضی این کشور در مرزهای شناخته شده بین المللی آن از سوی جمهوری آذربایجان می تواند به دو کشور اجازه دهد معاهده صلح امضا کنند.