رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ابتلای تعدادی از اهالی روستای زنگیان سراوان به بیماری کووید ۱۹ این منطقه را دروضعیت بحرانی قرار داده است….

رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ابتلای تعدادی از اهالی روستای زنگیان سراوان به بیماری کووید ۱۹ این منطقه را دروضعیت بحرانی قرار داده است.