مدیرکل اقدامات تامینی سازمان زندان‌ها درباره اختصاص 100 میلیون تومان وام خوداشتغالی برای زندانیان آزاد شده توضیحاتی را ارائه داد.

مدیرکل اقدامات تامینی سازمان زندان‌ها درباره اختصاص 100 میلیون تومان وام خوداشتغالی برای زندانیان آزاد شده توضیحاتی را ارائه داد.