شرایط قانونی تبدیل فرمانداری شهریار به فرمانداری ویژه
شرایط قانونی تبدیل فرمانداری شهریار به فرمانداری ویژه
شهریاریها - در ویژگی فرمانداری ویژه، همین بس که قدرت آن فراتر از فرمانداری های معمول و کمتر از استانداری هاست و در استان تهران تاکنون شهرستان تهران و ری صاحب فرمانداری ویژه بودند که با مصوبه اخیر هیات دولت برای شهرستان های شهریار و ورامین، تعداد آنها به چهار مورد افزایش یافت.

به گزارش شهریاریها ، فرمانداران ویژه، معاون استاندار به شمار می آیند و می توانند در شورای معاونان استانداری حاضر باشند، از همین رو قدرت چانه زنی و پیگیری مطالبات محدوده جغرافیایی خود را بیش از سایر فرمانداران دارا هستند و این مساله مزیتی برای آن شهرستان ها به شمار می آید.

بر اساس مصوبات هیات وزیران برای تعیین تقسیمات سیاسی کشور و ارتقای ساختار سیاسی، فرمانداری ویژه در شهرستان‌هایی که شاخص های  پنجگانه زیر را داشته باشند، تاسیس می‌شود:

جمعیت شهرستان بیش از ۲۵۰ هزار نفر

جمعیت مرکز شهرستان بیش از ۱۲۵ هزار نفر

مسافت بین مرکز شهرستان و مرکز استان بیش از ۱۲۵ کیلومتر

قدمت فرمانداری بیش از ۵۰ سال

مساحت شهرستان بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع

شهرستان شهریار با مساحت بیش از ۸۰ هزار هکتار، جمعیت قریب یک میلیون و جمعیت مرکز شهرستان نزدیک به ۳۷۰ هزار نفر حداقل سه مورد از این شاخص ها را دارد، اگرچه در استان تهران به طور معمول به علت گستردگی جمعیت و رشد روز افزون ساختار شهرها، اغلب بعد مسافت از مرکز استان در ارزیابی ها تاثیرگذار نیست.