شرایط فاجعه‌بار نیروهای روس در بسیج عمومی؛ بدون لباس، بدون سرپناه و بدون جای خواب را مشاهده می کنید.

شرایط فاجعه‌بار نیروهای روس در بسیج عمومی؛ بدون لباس، بدون سرپناه و بدون جای خواب را مشاهده می کنید.