مصاحبه ای با یک روزنامه نگار زن در افغانستان که فاطمه نام دارد و در این دوران هم به فعالیت مشغول است را بخوانید.

مصاحبه ای با یک روزنامه نگار زن در افغانستان که فاطمه نام دارد و در این دوران هم به فعالیت مشغول است را بخوانید.