بازیگر فیلم سینمایی «یکی از ما دو نفر» گفت: متاسفانه حمایت از فیلمسازان جوان و تازه کار بسیار کم است، پیشتر ساخت فیلم کوتاه راحت تر بود اما طبق قوانین جدید باید یک شرکت فیلمسازی پشت یک پروژه قرار داشته باشد تا مجوز ساخت آن صادر شود….

بازیگر فیلم سینمایی «یکی از ما دو نفر» گفت: متاسفانه حمایت از فیلمسازان جوان و تازه کار بسیار کم است، پیشتر ساخت فیلم کوتاه راحت تر بود اما طبق قوانین جدید باید یک شرکت فیلمسازی پشت یک پروژه قرار داشته باشد تا مجوز ساخت آن صادر شود.