زندگی بابا ونگا طولانی، پیچیده و پر از ادعاهای خطرناک بود. پیگیری جزئیات خانواده او دشوار است، اما یکی از نوادگان او ادعا می‌کند حس درونی عجیبی برای پیشگویی دارد….

زندگی بابا ونگا طولانی، پیچیده و پر از ادعاهای خطرناک بود. پیگیری جزئیات خانواده او دشوار است، اما یکی از نوادگان او ادعا می‌کند حس درونی عجیبی برای پیشگویی دارد.