لهستان با یک گل تفاضل بهتر از مکزیک صعود کرد

لهستان با یک گل تفاضل بهتر از مکزیک صعود کرد