وزیر سابق صمت گفت: دختر من (شبنم) هم به مانند سایر زندانیان به مرخصی آمده است.

وزیر سابق صمت گفت: دختر من (شبنم) هم به مانند سایر زندانیان به مرخصی آمده است.